Åtkomst och leverans

Beställa

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Du kan använda länken Beställ geodataprodukt i menyn till höger. 

Mer information om produktens tillhandahållande och hur du gör en beställning.

Du kan när som helst initiera och ladda ner din leverans. Sammanställning av informationen som har beställts tar olika lång tid beroende på vilka urval som har gjorts.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig åt beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor och avgifter.

Användning av personuppgifter

Hur personuppgifter får användas styrs bland annat av förordning om förande av samfällighetsföreningsregister (1993:1270) och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i samfällighetsföreningsregistret behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen.

Alla uppgifter i samfällighetsföreningsregistret som kan kopplas till en fysisk person (privatperson) betraktas som direkta eller indirekta personuppgifter, till exempel ett namn eller en fastighetsbeteckning.

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig för samfällighetsföreningsregistret enligt förordning (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister samt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Som mottagare av informationen blir du/din organisation personuppgiftsansvarig enligt GDPR för de personuppgifter som levereras.

Direktmarknadsföring 

Om beställningen ska användas till direktmarknadsföring ska det anges som ändamål vid beställning.

För ändamål direktmarknadsföring är följande information undantagen från leveransen:

 • Styrelsemedlem - hela delmängden
 • Basinformation:
  • i klassen Samfallighetsforeningsattribut: attribut anmarkning och firmatecknareTillaggsinformation 
  • hela klassen Styrelseinformation

Val vid beställning

Informationsurval

Det finns fyra informationsdelmängder att välja på:

 • Basinformation
 • Styrelsemedlem
 • Berörkrets
 • Arkivakt 

Basinformation är obligatorisk. Övriga delmängder är valfria.

Både levande och avregistrerade föreningar levereras i såväl engångsuttag som abonnemang. Det går inte att välja status vid beställningen.

Beståndsurval

Vid beställning gör du ett beståndsurval på län eller kommuner.

En referens till förening både inom och utanför geografiska urvalet utgörs endast av objektidentitet.

Samfallighetsforening (se ITM) håller samman och grupperar informationsdelmängderna; Basinformation, Styrelsemedlem, Berörkrets och Arkivakt för en samfällighetsförening i samfällighetsföreningsregistret.

Samfällighetsförening levereras utifrån förvaltningsobjektets kommuntillhörighet eller samfällighetsföreningens säte i den valda kommunen. 

Leveransens innehåll

Leveransen följer standardformaten XML och GML.

XML-schema för basuttag: samfallighetsforening-2.2.0.xsd.

XML-scheman för metadatafiler: metadata-2.0.0.xsd.

De senaste leveransfilerna sparas i 30 dagar efter att de skapats.

Leverans

Paketering

För varje beställning levereras en komprimerad ZIP-fil där filens namn består av ett unikt identitet dvs. UUID för OrderID.

I ZIP-filen hittar du mapp med namnet för varje informationstyp.

I varje mapp finns det en komprimerad ZIP-fil för varje beställd informationsmängd och en metadatafil, oavsett beståndsurval.

ZIP-fil för informationsmängden

I ZIP-filen hittar du XML-filer för vald informationsmängd. Informationen levereras utifrån informationsmängdens huvudobjekt. En XML-fil innehåller max 50 000 objekt. Vid fler objekt än så skapas ytterligare filer.

samfallighetsforening_metadata.xml

samfallighetsforening.zip

samfallighetsforening_1.xml

Metadatafil

I metadatafilen för basuttag hittar du följande information:

 • unik identitet för hela uttaget
 • tidpunkt när informationsmängden blev färdigproducerad
 • totalt antal samfällighetsföreningar
 • filstorlek i bytes
 • informationstyp
 • informationsmängder och delmängder
 • urvalstyp
 • listreferens vid urvalstyp kommunkod
 • uttagstyp (basuttag)
 • personinformation direktmarknadsföring vid direktmarknadsföring
 • lista över producerade filer för informationsmängden med filnamn och antal samfällighetsföreningar per fil

Teknisk beskrivning för nedladdning av leverans

Läs mer i den tekniska beskrivningen för API Nedladdning.