Informationsinnehåll - Adress och byggnad

Informationsbeskrivning

Informationstypen Adress och byggnad innehåller följande information, uppdelad i olika informationsmängder:

Belägenhetsadress - en belägenhetsadress definieras enligt svensk standard bland annat som ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater. Belägenhetsadressen kan ha viss tilläggsinformation, till exempel postnummer, postort, populärnamn och adressplatsanmärkning.

  • Basinformation - information om belägenhetsadress, adressplatsattribut, adressplatsbeteckning, adressplatsnamn, adressområde, kommundel, kommun, gårdsadressområde, adressplatsanmärkning, adresatt anläggning och distriktstillhörighet.
  • Berörkrets - registerenhetsreferens dvs. referens till fastighet eller samfällighet.

Byggnad - beskrivs i plan- och bygglagen (2010:900) som: "en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den". 

I produkten redovisas så kallad registerbyggnad. Registerbyggnad är den delen av byggnaden som ligger på en fastighet eller samfällighet. Byggnader som i verkligheten sträcker sig över fastighetsgränser redovisas som separata byggnader (registerbyggnader) för varje fastighet eller samfällighet.

  • Basinformation - information om byggnad, byggnadsattribut, byggnadsanmärkning, byggnadsnamn, byggnadsändamål, skyddsrum, entré, taxeringsenhet och värderingsenhet.
  • Berörkrets - registerenhetsreferens dvs. referens till fastighet eller samfällighet.
  • Geometri - information om byggnadsdel, byggnadsyta, lägesnoggrannhet och resultat (kvantitativt resultat).

Informationstillhandahållandemodell (ITM)

Informationens innehåll och struktur visas genom en eller flera interaktiva informationstillhandahållandemodeller (ITM:er). Du får fram detaljer genom att klicka på klasser i diagrammen eller navigera i strukturen till vänster. Du får veta mer om vilken information som ingår, hur informationen är grupperad och hur olika objekt relaterar till varandra. 

Den interaktiva visningen är under utveckling. Löpande förbättringar kopplade till användarbarhet görs.

Skillnader mellan produkter

Innehållet skiljer sig åt mellan produkterna Belägenhetsadress Direkt respektive Byggnad Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning. 

Tabell över skillnader mellan Belägenhetsadress Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning

Informations­delmängd

Objekt

Attribut

Belägenhetadress Direkt 4.2

Fastighetsinformation Nedladdning 2023.05
EngångsuttagAbonnemang
BerörkretsRegisterenhetsreferensbeteckninglevereraslevereras intelevereras inte
typ: Registerenhetstyplevereraslevereras intelevereras inte

Tabell över skillnader mellan Byggnad Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning

Informations­delmängd

Objekt

Attribut

Byggnad Direkt 3.0

Fastighetsinformation Nedladdning 2023.05
EngångsuttagAbonnemang
BerörkretsRegisterenhetsreferensbeteckninglevereraslevereras intelevereras inte
typ: Registerenhetstyplevereraslevereras intelevereras inte