Åtkomst och leverans

Beställa

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Information om hur det går till och annan information om produktens tillhandahållande finns på sidan Beställ produkt.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig åt beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor och avgifter.

Användning av personuppgifter

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregistret behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen.

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig för fastighetsregistret enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister (FRL). När du begär tillgång till personuppgifter i fastighetsregistret måste Lantmäteriet därför pröva om det är tillåtet för Lantmäteriet enligt gällande lagstiftning att lämna ut uppgifterna. Vad som utgör en personuppgift framgår av artikel 4.1 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (GDPR). Exempel på en personuppgift som kräver prövning är uppgift om fastighetsbeteckning som kan kopplas till en fysisk person.

Prövningen sker mot bakgrund av din ansökan och leder till ett överklagbart beslut där du får reda på om du beviljas tillgång eller inte. Prövningen innebär att Lantmäteriet tar ställning till om din begäran omfattar personuppgifter och i så fall om ändamålen med din tänkta behandling av personuppgifterna är förenliga med fastighetsregistrets tillåtna ändamål för direktåtkomst. Lantmäteriet får inte medge direktåtkomst så att det är möjligt att använda namn, personnummer eller del av personnummer som sökbegrepp. Om du vill kunna söka på fler än en fastighet, tomträtt, samfällighet eller byggnad i taget, så kallade flerfastighetssökningar, krävs det att du har särskilda skäl. Särskilda skäl kan bl.a. innebära att det ska finnas ett väl definierat behov av informationen och att användarens intresse från allmän synpunkt ska vara berättigat och väga tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Om din ansökan beviljas kan det utöver beslutet tillkomma avtalsvillkor för den vidare användningen av personuppgifterna.

Så här fungerar produkten

Produkten har två typer av frågor: hitta och hämta. Som svar på hitta-frågor levereras objektreferenser, objektidentiteter eller hela eller delar av beteckningar. Objektidentiteter, som även ingår i objektreferenser, kan du sedan använda i hämta-frågor för att få tillgång till information om objekten. Du väljer om svaren ska levereras i XML- eller JSON-format.

Hitta

Markreglerande bestämmelse – Hitta bestämmelser genom att ange geometri, berörd registerenhet eller alternativ identitet.

Du kan förfina frågor som innehåller alternativ identitet genom att ange typ av alternativ identitet, kommunkod, status eller detaljerad typ av bestämmelse. Du kan välja om du vill få träff på alternativa identiteter som börjar på ett visst sätt eller som är exakt lika identiteten som du har angivit.

Svaret innehåller referenser till en eller flera bestämmelser. Varje referens innehåller en objektidentitet som du sedan kan använda för att hämta information om motsvarande bestämmelse.

Beteckning – Hitta beteckning med del av beteckning. Svaret innehåller alla möjliga nästkommande led på beteckningen och kan användas för att stegvis hitta kompletta beteckningar.

Objektidentitet – Hitta objektidentitet med beteckning. Svaret innehåller en objektidentitet som du sedan kan använda för att hämta information om motsvarande bestämmelse.

Hämta

Markreglerande bestämmelse – Hämta bestämmelser genom att ange en eller flera objektidentiteter. Svaret innehåller information om objekten. Du kan hämta all information eller valda delmängder.

Tekniskt ramverk och standard

Våra tjänster för direktåtkomst baseras främst på standarder från W3C och OGC, The Open Geospatial Consortium.

Tjänstegränssnitten är REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar över Internet och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar. För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg som exempelvis Postman användas. Postman är verktyg för test av REST-baserade Webservices.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen finns åtkomstpunkter, scheman med mera.

Den tekniska beskrivningen hittar du här.