Åtkomst och leverans

Beställa

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Information om hur det går till och annan information om produktens tillhandahållande finns på sidan Beställ produkt.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig åt beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor och avgifter.

Användning av personuppgifter

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregistret behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen.

Alla uppgifter i fastighetsregistret som kan kopplas till en fysisk person (privatperson) betraktas som direkta eller indirekta personuppgifter, till exempel ett namn eller en fastighetsbeteckning.

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig för fastighetsregistret enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister (FRL) samt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). När du begär tillgång till uppgifter ur fastighetsregistret måste Lantmäteriet därför pröva om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning att tillhandahålla (lämna ut) uppgifterna.

Prövningen sker utifrån uppgifterna i din ansökan och leder till ett beslut där du får reda på om du beviljas tillgång eller inte. Beslutet kan överklagas.

Lantmäteriet får inte medge direktåtkomst så att det är möjligt att använda namn, personnummer eller del av personnummer som sökbegrepp.

Om du vill kunna söka på fler än en fastighet, tomträtt, samfällighet eller byggnad i taget, så kallad flerfastighetssökning, krävs det att du har särskilda skäl.

Särskilda skäl innebär att det ska finnas ett väl definierat behov av informationen och att användarens intresse från allmän synpunkt ska vara berättigat och väga tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Om din ansökan beviljas kan det utöver beslutet tillkomma avtalsvillkor för den vidare användningen av personuppgifterna.

Så här fungerar produkten

Produkten har två typer av frågor: hitta och hämta. Som svar på hitta-frågor levereras objektreferenser, objektidentiteter eller hela eller delar av beteckningar. Objektidentiteter, som även ingår i objektreferenser, kan du sedan använda i hämta-frågor för att få tillgång till information om objekten. Du väljer om svaren ska levereras i XML- eller JSON-format.

Hitta

Belägenhetsadress - Hitta belägenhetadresser genom att:

  • söka på adressbeteckningar genom fritext. Du kan förfina frågor som innehåller fritext genom att filtrera på kommunkod eller belägenhetsadresstatus eller både och.
  • ange geometri. Du kan förfina frågor genom att filtrera på belägenhetsadresstatus.

Svaret innehåller referenser till en eller flera belägenhetsadresser. Varje referens innehåller en objektidentitet som du sedan kan använda för att hämta information om motsvarande belägenhetsadress. Vid användning splitAdress hämtas adresskomponenter per varje adress.

Hämta

Belägenhetsadress - Hämta belägenhetsadresser genom att ange en eller flera objektidentiteter. Svaret innehåller information om objekten. Du kan hämta all information eller valda delmängder.

Stegvis sökning (autocomplete)

Adressbeteckningar - Hitta adressbeteckning genom att ange ingen, en del av beteckning eller hela beteckning. Du kan förfina frågor genom att filtrera på belägenhetsadresstatus. Svaret innehåller alla möjliga nästkommande led på adressbeteckningen och kan användas för att stegvis hitta kompletta adressbeteckningar.

Adressreferenser - Hämta referenser till adresser från dess fulla autocompletetext. Du kan förfina frågor genom att filtrera på belägenhetsadresstatus. Svaret innehåller belägenhetsadressreferenser i form av objektidentitet och adresser. Vid användning splitAdress hämtas adresskomponenter per varje adress.

Tekniskt ramverk och standard

Våra produkter för direktåtkomst baseras främst på standarder från World Wide Webb Consortium (3WC) och The Open Geospatial Consortium (OGC).

Tjänstegränssnitten är REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar. För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg som exempelvis Postman som är ett verktyg för test av REST-baserade webservices användas.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen finns åtkomstpunkter, scheman med mera.

Den tekniska beskrivningen hittar du här.