Åtkomst och leverans

Beställa

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Du kan använda länken Beställ geodataprodukt i menyn till höger. 

För beställningar av typen abonnemang rekommenderas att du hämtar förändringsuttag så ofta som möjligt (minst 1 gång/vecka).

Du kan inte ändra en beställning av typen abonnemang. I stället behöver du göra en ny beställning om du vill ändra ditt beståndsurval eller informationsurval.

Läs mer om produktens tillhandahållande och hur du gör en beställning.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig åt beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor och avgifter.

Möjligheten att få tillgång till lägenhetsinformation regleras i lag (2006:378) om lägenhetsregister och är endast tillgängliga i digital form för: Skatteverket; Statistiska centralbyrån; kommun, för sitt eget bestånd; och fastighetsägare, för sina egna fastigheter. 

Användning av personuppgifter

Hur personuppgifter i fastighetsregistret och lägenhetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister, lag (2006:378) om lägenhetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregistret och lägenhetsregistret behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen.

Alla uppgifter i fastighetsregistret och lägenhetsregistret som kan kopplas till en fysisk person (privatperson) betraktas som direkta eller indirekta personuppgifter, till exempel ett namn eller en fastighetsbeteckning.

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig för fastighetsregistret och lägenhetsregistret enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister (FRL), lag (2006:378) om lägenhetsregister samt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). När du begär tillgång till uppgifter i fastighetsregistret och lägenhetsregistret måste Lantmäteriet därför pröva om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning att tillhandahålla (lämna ut) uppgifterna.

Prövningen sker utifrån uppgifterna i din ansökan och leder till ett beslut där du får reda på om du beviljas tillgång eller inte. Beslutet kan överklagas.

Om din ansökan beviljas kan det utöver beslutet tillkomma avtalsvillkor för den vidare användningen av personuppgifterna.

Val vid beställning 

Informationsurval

Vid beställning gör du ett urval av informationsmängder och informationsdelmängder. Det finns två informationsmängder att välja på:

 • Byggnad
 • Fastighet och samfällighet

Byggnad

Informationsmängden är uppdelad i fyra informationsdelmängder: Basinformation, Berörkrets, Geometri och Lägenhet.

Basinformation och Lägenhet är obligatoriska i den här produkten.

Byggnad (se ITM) levereras om den berör en levande registerenhet via relationen "ligger på" (se ITM, klassen Byggnad, attributet LiggerPa). Byggnader med status gällande, gällande under utredning och planerade levereras i både engångsuttag och abonnemang.

Fastighet och samfällighet

Informationsmängden innehåller endast informationsdelmängden RegisterbeteckningRegisterbeteckningar för levande och avregistrerade registerenheter levereras i både engångsuttag och abonnemang.

Beståndsurval

Vid beställning gör du ett beståndsurval. Du kan välja beståndsurval utifrån:

 • län
 • kommuner
 • registerenheter (ladda upp egen fil).

Byggnad (se ITM) levereras utifrån levande registerenhets kommuntillhörighet som byggnaden ligger på, vid urval län eller kommuner. Vid urval registerenheter levereras byggnader som ligger på registerenheter utifrån registerenhetens objektidentitet, oavsett registerenhetens status.

Registerenhet (se ITM) levereras utifrån kommuntillhörighet (vid urval län eller kommun) eller utifrån objektidentitet.

Koordinatsystem

När du beställer fastighetsinformation som innehåller koordinatsatta punkter eller geometrier kan du välja enligt vilket koordinatsystem du vill ha leveransen. Om din beställning innehåller flera informationstyper levereras samtliga leveransfiler innehållande koordinatsatta punkter eller geometrier enligt samma koordinatsystem.

Valbara koordinatsystem

 • SWEREF 99 TM (EPSG 3006)
 • SWEREF 99 lokala zoner:
  • SWEREF 99 1200 (EPSG 3007)
  • SWEREF 99 1330 (EPSG 3008)
  • SWEREF 99 1415 (EPSG 3012)
  • SWEREF 99 1500 (EPSG 3009)
  • SWEREF 99 1545 (EPSG 3013)
  • SWEREF 99 1630 (EPSG 3010)
  • SWEREF 99 1715 (EPSG 3014)
  • SWEREF 99 1800 (EPSG 3011)
  • SWEREF 99 1845 (EPSG 3015)
  • SWEREF 99 2015 (EPSG 3016)
  • SWEREF 99 2145 (EPSG 3017)
  • SWEREF 99 2315 (EPSG 3018)

Leveransens innehåll

Leveransen följer standardformaten XML och GML.

XML-schema för basuttag: byggnad-3.0.0.xsd och fastighet-samfällighet-3.1.0

XML-scheman för borttags- respektive metadatafiler: borttag-2.0.0.xsd och metadata-2.0.0.xsd.

De senaste leveransfilerna sparas i 30 dagar efter att de skapats.

Leverans

Paketering

För varje beställning levereras en komprimerad ZIP-fil där filens namn består av ett unikt identitet dvs. UUID för OrderID.

I ZIP-filen hittar du mapp med namnet för varje informationstyp.

I varje mapp finns det en komprimerad ZIP-fil för varje beställd informationsmängd och en metadatafil, oavsett beståndsurval.

ZIP-fil för varje informationsmängd

I ZIP-filen hittar du XML-filer för vald informationsmängd. Informationen levereras för de byggnader och registerenheter som ingår i beståndsurvalet. En XML-fil innehåller max 50 000 objekt. Vid fler objekt än så skapas ytterligare filer.

För förändringsuttag, inom beställningstypen abonnemang, levereras även minst en borttagsfil per informationsmängd i leveransen. Borttags- och förändringsfiler levereras oavsett om några förändringar har skett.

byggnad_metadata.xml

byggnad.zip

byggnad_1.xml

byggnad_2.xml m.fl.

byggnad_borttag.xml

fastighetsamfallighet_metadata.xml

fastighetsamfallighet.zip

fastighet_1.xml

fastighet_2.xml m.fl.

samfallighet_1.xml

samfallighet_2.xml m.fl.

fastighet_borttag.xml

samfallighet_borttag.xml

Metadatafil

I metadatafilen för både basuttag och förändringsuttag hittar du följande information:

 • unik identitet för hela uttaget
 • tidpunkt när informationsmängden blev färdigproducerad
 • totalt antal byggnader, fastigheter och samfälligheter
 • filstorlek i bytes
 • kod för koordinatsystem
 • informationstyp
 • informationsmängder och delmängder
 • urvalstyp
 • listreferens vid urvalstyp kommunkod
 • uttagstyp (basuttag eller förändringsuttag)
 • lista över producerade filer för informationsmängden med filnamn och antal byggnader, fastigheter och samfälligheter per fil

Hantering av abonnemang

Det första uttaget som levereras vid beställning av produkten Fastighetsinformation Nedladdning, beställningstyp abonnemang, är ett basuttag. Efterföljande uttag är förändringsuttag. Endast den senaste leveransen kan hämtas. Inom informationstypen levereras de förändrade objekt som ska tillhandahållas utifrån de informationsmängder respektive delmängder som ingår i beställningen.

I förändringsuttag levereras förändringsfiler och borttagsfiler.

Innehåll i förändringsfiler för informationsmängderna Byggnad samt Fastighet och samfällighet:

 • Byggnader, fastigheter och samfälligheter som har förändrats.
 • Byggnader, fastigheter och samfälligheter som har tillkommit i urvalet.

Innehåll i borttagsfiler för informationsmängden Byggnad:

 • Byggnader som har lämnat urvalet på grund av att fastighet eller samfällighet har bytt kommuntillhörighet.
 • Byggnader som har avregistrerats (objektsstatus avregistrerad).

Innehåll i borttagsfiler för informationsmängden Fastighet och samfällighet:

 • Fastigheter och samfälligheter som har lämnat urvalet på grund av att de har bytt kommuntillhörighet.

Leveransfiler hanteras enligt nedan:

Borttagsfiler innehåller objektidentiteter för de byggnader, fastigheter eller samfälligheter som inte längre ska tillhandahållas. Du ska ta bort objekten inklusive all tillhörande information.

Förändringsfiler innehåller ny eller förändrad information. Samtliga beställda informationsdelmängder som ingår i en informationsmängd som har förändrats tillhandahålls. Det gäller även när förändringen har skett inom en informationsdelmängd som inte ingår i beställningen.

Du ska arbeta enligt principen "ta bort - lägg till". Först tar du bort den information om objektet som ingår i den förändrade informationsmängden. Därefter lägger du till informationen om objektet som förändringsfilen innehåller.

Om samma utbytesobjekt har förändrats flera gånger så innehåller förändringsuttaget endast en förekomst, den senaste (gällande) versionen, av utbytesobjektet. Det kan hända att ett utbytesobjekt tillhandahålls trots att objektversionen förblir oförändrad. Detta kan bero på att relationer eller angränsande utbytesobjekt har förändrats.

Teknisk beskrivning för nedladdning av leverans

Läs mer i den tekniska beskrivningen för API Nedladdning.