Åtkomst och leverans - Fastighet


Beställa

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Du kan använda länken Beställ geodataprodukt i menyn till höger. 

För beställningar av typen abonnemang rekommenderas att du hämtar förändringsuttag så ofta som möjligt (minst 1 gång/vecka).

Du kan inte ändra en beställning av typen abonnemang. I stället behöver du göra en ny beställning om du vill ändra ditt beståndsurval eller informationsurval.

Läs mer om produktens tillhandahållande och hur du gör en beställning.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig åt beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor och avgifter.

Du kan beräkna avgiften för din beställning via länken Beställ geodataprodukt i menyn till höger.

Val vid beställning

Beståndsurval

Vid beställning gör du ett beståndsurval. I dagsläget går det endast att göra ett geografiskt urval, län/kommuner.

En referens till registerenheter (fastighet eller samfällighet) både inom och utanför geografiska urvalet utgörs endast av objektidentitet. 

Registerenhet (se ITM) håller samman och grupperar de olika informationsdelmängderna (Andel, Basinformation, Beteckning före reformen, Historik, Område, Registerbeteckning och Åtgärd) för en fastighet eller samfällighet i fastighetsregistret. Fastighet och samfällighet levereras utifrån sin kommuntillhörighet. Vid beställning av engångsuttag väljer du vilka statusar på registerenheter som ska ingå i beställningen: levande eller samtliga (levande och avregistrerade). Vid abonnemang går det inte att välja status.

Gemensamhetsanlaggning (se ITM) håller samman och grupperar de olika informationsdelmängderna (Andel, Basinformation, Beteckning före reformen och Åtgärd) för en gemensamhetsanläggning i fastighetsregistret. Gemensamhetsanläggning levereras utifrån sin kommuntillhörighet. Både levande och avregistrerade gemensamhetsanläggningar levereras i såväl engångsuttag som abonnemang. Det går inte att välja vilka statusar som ska ingå i beställningen.

Rattighet (se ITM) håller samman och grupperar de olika informationsdelmängderna (Basinformation, Historik, Rättsförhållande och Åtgärd) för en rättighet i fastighetsregistret. Både levande och avregistrerad rättighet levereras om rättigheten har rättsförhållande till registerenhet med levande eller avregistrerad status inom det valda geografiska urvalet.

Informationsurval

Vid beställning gör du ett urval av informationsmängder och informationsdelmängder. Det finns tre informationsmängder att välja på:

 • Fastighet och samfällighet
 • Gemensamhetsanläggning
 • Rättighet

Informationsmängderna och informationsdelmängderna kan beställas oberoende av varandra.

Informationsmängden Fastighet och samfällighet är uppdelad i informationsdelmängderna Andel, Basinformation, Beteckning före reformen, Historik, Område, Registerbeteckning och Åtgärd.

Informationsmängden Gemensamhetsanläggning är uppdelad i informationsdelmängderna Andel, Basinformation, Beteckning före reformen och Åtgärd.

Informationsmängden Rättighet är uppdelad i informationsdelmängderna Basinformation, Historik, Rättsförhållande och Åtgärd.

Koordinatsystem

När du beställer fastighetsinformation som innehåller koordinatsatta punkter eller geometrier kan du välja enligt vilket koordinatsystem du vill ha leveransen. Om din beställning innehåller flera informationstyper levereras samtliga leveransfiler innehållande koordinatsatta punkter eller geometrier enligt samma koordinatsystem.

Valbara koordinatsystem

 • SWEREF 99 TM (EPSG 3006)
 • SWEREF 99 lokala zoner:
  • SWEREF 99 1200 (EPSG 3007)
  • SWEREF 99 1330 (EPSG 3008)
  • SWEREF 99 1415 (EPSG 3012)
  • SWEREF 99 1500 (EPSG 3009)
  • SWEREF 99 1545 (EPSG 3013)
  • SWEREF 99 1630 (EPSG 3010)
  • SWEREF 99 1715 (EPSG 3014)
  • SWEREF 99 1800 (EPSG 3011)
  • SWEREF 99 1845 (EPSG 3015)
  • SWEREF 99 2015 (EPSG 3016)
  • SWEREF 99 2145 (EPSG 3017)
  • SWEREF 99 2315 (EPSG 3018)

Leveransens innehåll

Leveransen följer standardformaten XML och GML.

XML-schema för bas- och förändringuttag hittar du här: fastighet-samfallighet-3.1.0.xsd, gemensamhetsanlaggning-2.1.0.xsd, rattighet-2.1.0.xsd.

XML-scheman för borttags- respektive metadatafiler: borttag-2.0.0.xsd och metadata-2.0.0.xsd.

De senaste leveransfilerna sparas i 30 dagar efter att de skapats.

Leverans

Paketering

För varje beställning levereras en komprimerad ZIP-fil där filens namn består av ett unikt identitet dvs. UUID för OrderID.

I ZIP-filen hittar du mapp med namnet för varje informationstyp.

I varje mapp finns det en komprimerad ZIP-fil för varje beställd informationsmängd och en metadatafil, oavsett beståndsurval.

ZIP-fil för varje informationsmängd

I ZIP-filen hittar du XML-filer för vald informationsmängd. Informationen levereras för de fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och rättigheter som ingår i beståndsurvalet. En XML-fil innehåller max 50 000 objekt. Vid fler objekt än så skapas ytterligare filer.

För förändringsuttag, inom beställningstypen abonnemang, levereras även minst en borttagsfil per informationsmängd i leveransen. Borttags- och förändringsfiler levereras oavsett om några förändringar har skett.

fastighetsamfallighet_metadata.xml

fastighetsamfallighet.zip

fastighet_1.xml

fastighet_2.xml m.fl.

samfallighet_1.xml

samfallighet_2.xml m.fl.

fastighet_borttag.xml

samfallighet_borttag.xml

gemensamhetsanlaggning_metadata.xml

gemensamhetsanlaggning.zip

gemensamhetsanlaggning_1.xml

gemensamhetsanlaggning_2.xml m.fl.

gemensamhetsanlaggning_borttag.xml

rattighet_metadata.xml

rattighet.zip

rattighet_1.xml

rattighet_2.xml m.fl.

rattighet_borttag.xml

Metadatafil

I metadatafilen för både basuttag och förändringsuttag hittar du följande information:

 • unik identitet för hela uttaget
 • tidpunkt när informationsmängden blev färdigproducerad
 • totalt antal fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och rättigheter
 • filstorlek i bytes
 • kod för koordinatsystem
 • informationstyp
 • information: informationsmängder och delmängder
 • urvalstyp: kommunkod, registerenhet
 • listreferens vid urvalstyp
 • uttagstyp (basuttag eller förändringsuttag)
 • status levande (anges endast vid informationsurval levande fastigheter och samfälligheter)
 • lista över producerade filer för informationsmängden med filnamn och antal fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och rättigheter per fil

Hantering av abonnemang

Det första uttaget som levereras vid beställning av produkten Fastighetsinformation Nedladdning, beställningstyp abonnemang, är ett basuttag. Efterföljande uttag är förändringsuttag. Endast den senaste leveransen kan hämtas. Inom informationstypen levereras de förändrade objekt som ska tillhandahållas utifrån de informationsmängder respektive delmängder som ingår i beställningen.

I förändringsuttag levereras förändringsfiler och borttagsfiler.

Innehåll i förändringsfiler:

 • Fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar eller rättigheter som har förändrats.
 • Fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar eller rättigheter som har tillkommit i urvalet.

Innehåll i borttagsfiler:

 • Fastigheter, samfälligheter eller gemensamhetsanläggningar som har lämnat urvalet på grund av att de har bytt kommuntillhörighet.
 • Rättigheter med rättsförhållande till registerenheter som har bytt kommuntillhörighet.

Leveransfiler hanteras enligt nedan:

Borttagsfiler innehåller objektidentiteter för de fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar eller rättigheter som inte längre ska tillhandahållas. Du ska ta bort objektet inklusive all tillhörande information.

Förändringsfiler innehåller endast förändrade informationsmängder för fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar eller rättigheter.

Du ska arbeta enligt principen "ta bort - lägg till". När en informationsmängd har förändrats tar du först bort informationen och därefter lägger du in den förändrade informationen.

Om samma utbytesobjekt har förändrats flera gånger så innehåller förändringsuttaget endast en förekomst, den senaste (gällande) versionen, av utbytesobjektet. Det kan hända att ett utbytesobjekt tillhandahålls trots att objektversionen förblir oförändrad. Detta kan bero på att relationer eller angränsande utbytesobjekt har förändrats.