Fastighetsinformation Nedladdning

Kort om produkten

Fastighetsinformation Nedladdning innehåller information gällande indelning och ägande av mark- och vattenområden i Sverige.

Snabba fakta:

 • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
 • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
 • Den här produkten beställer du, laddar hem och lagrar hos dig.

Produkten Fastighetsinformation Nedladdning går att beställa som:

 • Engångsuttag. Uttaget skapas en gång och ger en ögonblicksbild av respektive informationsmängd såsom den ser ut vid sammanställning av leveransen.
 • Abonnemang. Det första uttaget är alltid ett basuttag medan efterföljande är så kallade förändringsuttag. Så länge abonnemanget är aktivt kan nya förändringsuttag eller basuttag skapas.

Informationstyper

Produkten följer en grov indelning som också ligger till grund för de informationstyper som en beställning produceras och levereras via. Varje informationstyp består av en eller flera informationsmängder, som i sin tur kan vara uppdelade i delmängder.

Bilden visar vilken information som ingår i de olika informationstyperna. Det framgår bland annat att all inskrivningsinformation ingår i en informationstyp, medan fastighetsinformation ingår i en annan. De informationstyper som finns tillgängliga i produkten är markerade med färg i bilden. Kommande informationstyp är markerad i grått och kommer att bli tillgänglig under våren 2023.

Du kan när som helst initiera och ladda ner din leverans. Sammanställning av informationen som har beställts tar olika lång tid beroende på vilka urval som har gjorts. Information som ingår i samma informationstyp sammanställs alltid vid ett och samma tillfälle, för en given beställning. Därför är den alltid synkroniserad, vilket innebär att det inte finns några motsägelser mellan olika informationsmängder i en informationstyp. Olika informationstyper synkroniseras däremot inte. En förändring på en fastighet som medför ändringar på både fastighetsinformation och inskrivningsinformation kan hinna slå igenom för en av informationstyperna, men inte för den andra, innan beställningen sammanställs. Risken för att motsägelser mellan informationstyper uppstår är dock liten.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans under respektive informationstyp.

Så ofta uppdateras informationen

Uppdateringsfrekvensen skiljer sig åt mellan olika informationstyper och beskrivs under respektive informationstyp.

Generella principer för tillhandahållande

Användning av personuppgifter

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregister behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen.

När ändamålsprövning avser tillhandahållande av fastighetsinformation som innehåller personnummer och inteckningar utöver eget bestånd krävs särskild prövning.

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig för fastighetsregistret enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister (FRL). När du begär tillgång till personuppgifter i fastighetsregistret måste Lantmäteriet därför pröva om det är tillåtet för Lantmäteriet enligt gällande lagstiftning att lämna ut uppgifterna. Vad som utgör en personuppgift framgår i artikel 4.1 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (GDPR). Exempel på en personuppgift som kräver prövning är uppgift om fastighetsbeteckning som kan kopplas till en fysisk person.

Prövningen sker mot bakgrund av din ansökan och leder till ett överklagbart beslut där du får reda på om du beviljas tillgång eller inte. Prövningen innebär att Lantmäteriet tar ställning till om din begäran omfattar personuppgifter och i så fall om ändamålen med din tänkta behandling av personuppgifterna är förenliga med fastighetsregistrets ändamål. Tillgång till vissa personuppgifter, uppgift om personnummer och inteckningar, kräver dessutom att du har särskilda skäl för sådan tillgång.

Om din ansökan beviljas kan det utöver beslutet tillkomma avtalsvillkor för den vidare användningen av personuppgifterna.

Sekretess

Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Direktmarknadsföring - Reklamspärr

För ändamål direktmarknadsföring tillhandahåller Lantmäteriet inte uppgifter som är spärrade enligt artikel 21.2 och 21.3 GDPR.

Om någon av nedanstående punkter uppfylls ska ingen personuppgift tillhandahållas. Fysisk person:

 • har anmält till NIX-adresserat att hen inte vill ha direktreklam
 • har anmält till Lantmäteriet att hen inte vill ha direktreklam
 • är under 16 år
 • har skyddad personuppgift

För ändamål direktmarknadsföring levereras:

 • namn och adress till aktuella fysiska personer, men aldrig personnummer
 • organisationsnummer
 • ingen information kopplad till fastigheten om samtliga ägare omfattas av reklamspärr eller om minst en ägare har skyddad personuppgift.

För ändamål direktmarknadsföring kan endast engångsuttag beställas.

Om beställningen ska användas till direktmarknadsföring ska det anges som ändamål vid beställning. I och med detta filtreras fysiska personer, som inte vill eller ska ha direktreklam med Lantmäteriet som adresskälla, bort.

Vi tar inte hänsyn till reklamspärr i samband med att antal registerenheter räknas vid beställning för att kunna beräkna avgift.

Teknisk beskrivning för nedladdning av leverans

Den tekniska beskrivningen för API Nedladdning hittar du här.