Fastighetsinformation Nedladdning

Kort om produkten

Fastighetsinformation Nedladdning innehåller information från fastighetsregistret gällande indelning och ägande av mark- och vattenområden i Sverige.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Den här produkten beställer du, laddar hem och lagrar hos dig.

Du kan beställa ett engångsuttag eller ett abonnemang

Engångsuttag - Uttaget är ett basuttag som skapas en gång och ger en ögonblicksbild av respektive informationsmängd som den ser ut vid sammanställning av leveransen.

Abonnemang - Det första uttaget är alltid ett basuttag medan efterföljande är så kallade förändringsuttag. Så länge abonnemanget är aktivt kan nya förändringsuttag eller basuttag skapas.

Informationstyper

Produkten följer en grov indelning som också ligger till grund för de informationstyper som en beställning produceras och levereras via. Varje informationstyp består av en eller flera informationsmängder, som i sin tur kan vara uppdelade i delmängder.

Bilden visar vilken information som ingår i de olika informationstyperna. Det framgår bland annat att all inskrivningsinformation ingår i en informationstyp, medan fastighetsinformation ingår i en annan. 

Synkroniserad information

Du kan när som helst initiera och ladda ner din leverans. Sammanställning av informationen som har beställts tar olika lång tid beroende på vilka urval som har gjorts. Information som ingår i samma informationstyp sammanställs alltid vid ett och samma tillfälle, för en given beställning. Därför är den alltid synkroniserad, vilket innebär att det inte finns några motsägelser mellan olika informationsmängder i en informationstyp.

Information som tillhör olika informationstyper synkroniseras däremot inte. Till exempel: en förändring på en fastighet som medför ändringar på både fastighetsinformation och inskrivningsinformation kan hinna slå igenom för en av informationstyperna, men inte för den andra, innan beställningen sammanställs. Risken för att motsägelser mellan informationstyper uppstår är dock liten.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans under respektive informationstyp.

Så ofta uppdateras informationen

Uppdateringsfrekvensen skiljer sig åt mellan olika informationstyper och beskrivs under respektive informationstyp.

Generella principer för tillhandahållande

Användning av personuppgifter

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregister behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen.

När ändamålsprövning avser tillhandahållande av fastighetsinformation som innehåller personnummer och inteckningar utöver eget bestånd krävs särskild prövning.

Alla uppgifter i fastighetsregistret som kan kopplas till en fysisk person (privatperson) betraktas som direkta eller indirekta personuppgifter, till exempel ett namn eller en fastighetsbeteckning.

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig för fastighetsregistret enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister (FRL) samt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). När du begär tillgång till uppgifter i fastighetsregistret måste Lantmäteriet därför pröva om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning att tillhandahålla (lämna ut) uppgifterna.

Prövningen sker utifrån uppgifterna i din ansökan och leder till ett beslut där du får reda på om du beviljas tillgång eller inte. Beslutet kan överklagas

Tillgång till uppgift om personnummer och inteckningar kräver att du har särskilda skäl.

Särskilda skäl innebär att det ska finnas ett väl definierat behov av informationen och att användarens intresse från allmän synpunkt ska vara berättigat och väga tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten

Om din ansökan beviljas kan det utöver beslutet tillkomma avtalsvillkor för den vidare användningen av personuppgifterna.

Sekretess

Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Direktmarknadsföring - Reklamspärr

För ändamål direktmarknadsföring tillhandahåller Lantmäteriet inte uppgifter som är spärrade enligt artikel 21.2 och 21.3 GDPR.

Om någon av nedanstående punkter uppfylls ska ingen personuppgift tillhandahållas. Fysisk person:

  • har anmält till NIX-adresserat att hen inte vill ha direktreklam. Läs mer om NIX-adresserat.
  • har anmält till Lantmäteriet att hen inte vill ha direktreklam
  • är under 16 år
  • har skyddad personuppgift

För ändamål direktmarknadsföring levereras:

  • namn och adress till aktuella fysiska personer, men aldrig personnummer
  • organisationsnummer
  • ingen information kopplad till inskrivningsfastigheten om samtliga ägare omfattas av reklamspärr eller om minst en ägare har skyddad personuppgift.

För ändamål direktmarknadsföring kan endast engångsuttag beställas.

Om beställningen ska användas till direktmarknadsföring ska det anges som ändamål vid beställning. I och med detta filtreras fysiska personer, som inte vill eller ska ha direktreklam med Lantmäteriet som adresskälla, bort.

Vi tar inte hänsyn till reklamspärr i samband med att antal registerenheter räknas vid beställning för att kunna beräkna avgift.

Teknisk beskrivning för nedladdning av leverans

Läs mer i den tekniska beskrivningen för API Nedladdning.