Åtkomst och leverans

Beställa

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Information om hur det går till och annan information om produktens tillhandahållande finns på sidan Beställ produkt.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig åt beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor och avgifter.

Användning av personuppgifter

Hur personuppgifter får användas styrs bland annat av förordning om förande av samfällighetsföreningsregister (1993:1270) och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i samfällighetsföreningsregistret behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen.

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig för samfällighetsföreningsregistret enligt förordning om förande av samfällighetsföreningsregister (1993:1270). När du begär tillgång till personuppgifter i samfällighetsföreningsregistret måste Lantmäteriet därför pröva om det är tillåtet för Lantmäteriet enligt gällande lagstiftning att lämna ut uppgifterna. Vad som utgör en personuppgift framgår av artikel 4.1 av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (GDPR).

Prövningen sker mot bakgrund av din ansökan och leder till ett överklagbart beslut där du får reda på om du beviljas tillgång eller inte. Om din ansökan beviljas kan det utöver beslutet tillkomma avtalsvillkor för den vidare användningen av personuppgifterna.

Så här fungerar produkten

Produkten har två typer av frågor: hitta och hämta. Som svar på hitta-frågor levereras samfällighetsföreningsreferenser innehållande objektidentitet och föreningens företagsnamn. Objektidentiteter kan du sedan använda i hämta-frågor för att få tillgång till information om objekten. Du väljer om svaren ska levereras i XML- eller JSON-format.

Hitta

Samfällighetsförening - Hitta samfällighetsförening genom att:

  • ange objektidentitet för samfällighet eller gemensamhetsanläggning.
  • ange en eller flera parametrar av följande: länskod, föreningens säte (hela eller del av kommunens namn), kommunkod för förvaltningsobjekt, hela eller delar av föreningens företagsnamn, föreningstyp och ändamål. Minst en parameter måste sättas.

I svaret visas per default max 100 träffar. Maximalt antal träffar är 500.

Svaret innehåller referenser till en eller flera samfällighetsföreningar. Varje referens innehåller en objektidentitet som du sedan kan använda för att hämta information om motsvarande förening.

Hämta

Samfällighetsförening - hämta samfällighetsförening genom att ange en eller flera objektidentiteter. Svaret innehåller information om objekten. Du kan hämta all information eller valda delmängder.

Tekniskt ramverk och standard

Våra tjänster för direktåtkomst baseras främst på standarder från W3C och OGC, The Open Geospatial Consortium.

Tjänstegränssnitten är REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar över Internet och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar. För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg som exempelvis Postman användas. Postman är verktyg för test av REST-baserade Webservices.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen finns åtkomstpunkter, scheman med mera.

Den tekniska beskrivningen hittar du här.