Åtkomst och leverans - Bestämmelse

Beställa

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Du kan använda länken Beställ geodataprodukt i menyn till höger. 

För beställningar av typen abonnemang rekommenderas att du hämtar förändringsuttag så ofta som möjligt (minst 1 gång/vecka).

Du kan inte ändra en beställning av typen abonnemang. I stället behöver du göra en ny beställning om du vill ändra ditt beståndsurval eller informationsurval.

Läs mer om produktens tillhandahållande och hur du gör en beställning.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig åt beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor och avgifter.

Du kan beräkna avgiften för din beställning via länken Beställ geodataprodukt i menyn till höger.

Val vid beställning

Beståndsurval

Vid beställning gör du ett beståndsurval. I dagsläget går det endast att göra ett geografiskt urval, län/kommuner.

En referens till markreglerande bestämmelser både inom och utanför geografiska urvalet utgörs endast av objektidentitet.

Markreglerande bestämmelse (se ITM) håller samman och grupperar informationsdelmängderna Basinformation och Berörkrets för en markreglerande bestämmelse i fastighetsregistret.

Markreglerande bestämmelse levereras utifrån den markreglerande bestämmelsens kommuntillhörighet. Både levande och avregistrerade markreglerande bestämmelser levereras i såväl engångsuttag som abonnemang. Det går inte att välja vilka statusar som ska ingå i beställningen.

Informationsurval

Vid beställning gör du urval på informationsmängden Markreglerande bestämmelse. Det finns två informationsdelmängder att välja på:

 • Basinformation
 • Berörkrets

Informationsdelmängderna kan beställas oberoende av varandra.

Koordinatsystem

När du beställer fastighetsinformation som innehåller koordinatsatta punkter eller geometrier kan du välja enligt vilket koordinatsystem du vill ha leveransen. Om din beställning innehåller flera informationstyper levereras samtliga leveransfiler innehållande koordinatsatta punkter eller geometrier enligt samma koordinatsystem.

Valbara koordinatsystem

 • SWEREF 99 TM (EPSG 3006)
 • SWEREF 99 lokala zoner:
  • SWEREF 99 1200 (EPSG 3007)
  • SWEREF 99 1330 (EPSG 3008)
  • SWEREF 99 1415 (EPSG 3012)
  • SWEREF 99 1500 (EPSG 3009)
  • SWEREF 99 1545 (EPSG 3013)
  • SWEREF 99 1630 (EPSG 3010)
  • SWEREF 99 1715 (EPSG 3014)
  • SWEREF 99 1800 (EPSG 3011)
  • SWEREF 99 1845 (EPSG 3015)
  • SWEREF 99 2015 (EPSG 3016)
  • SWEREF 99 2145 (EPSG 3017)
  • SWEREF 99 2315 (EPSG 3018)

Leveransens innehåll

Leveransen följer standardformaten XML och GML.

XML-schema för bas- och förändringuttag hittar du här: markreglerande-bestammelse-2.0.1.xsd

XML-scheman för borttags- respektive metadatafiler: borttag-2.0.0.xsd och metadata-2.0.0.xsd.

De senaste leveransfilerna sparas i 30 dagar efter att de skapats.

Leverans

Paketering

För varje beställning levereras en komprimerad ZIP-fil där filens namn består av ett unikt identitet dvs. UUID för OrderID.

I ZIP-filen hittar du mapp med namnet för varje informationstyp.

I varje mapp finns det en komprimerad ZIP-fil för varje beställd informationsmängd och en metadatafil, oavsett beståndsurval.

ZIP-fil för varje informationsmängd

I ZIP-filen hittar du XML-filer för Markreglerande bestämmelse. Informationen levereras för de markreglerande bestämmelser som ingår i beståndsurvalet. En XML-fil innehåller max 50 000 objekt. Vid fler objekt än så skapas ytterligare filer.

För förändringsuttag, inom beställningstypen abonnemang, levereras minst en borttagsfil i leveransen. Borttags- och förändringsfiler levereras oavsett om några förändringar har skett.

markreglerandebestammelse_metadata.xml

markreglerandebestammelse.zip:

markreglerandebestammelse_1.xml

markreglerandebestammelse_2.xml m.fl.

markreglerandebestammelse_borttag.xml

Metadatafil

I metadatafilen för basuttag och förändringsuttag hittar du följande information:

 • unik identitet för hela uttaget
 • tidpunkt när informationsdelmängden blev färdigproducerad
 • totalt antal markreglerande bestämmelser
 • filstorlek i bytes
 • kod för koordinatsystem
 • informationstyp
 • information: informationsdelmängd och delmängder
 • urvalstyp: kommunkod, registerenhet
 • listreferens vid urvalstyp
 • uttagstyp (basuttag eller förändringsuttag)
 • lista över producerade filer för informationsmängden med filnamn och antal markreglerande bestämmelser per fil

Hantering av abonnemang

Det första uttaget som levereras vid beställning av produkten Fastighetsinformation Nedladdning, beställningstyp abonnemang, är ett basuttag. Efterföljande uttag är förändringsuttag. Endast den senaste leveransen kan hämtas. Inom informationstypen levereras de förändrade objekt som ska tillhandahållas utifrån de informationsmängder respektive delmängder som ingår i beställningen.

I förändringsuttag levereras förändringsfiler och borttagsfiler.

Innehåll i förändringsfiler:

 • Markreglerande bestämmelser som har förändrats.
 • Markreglerande bestämmelser som har tillkommit i urvalet.

Innehåll i borttagsfiler:

 • Markreglerande bestämmelser som har lämnat urvalet på grund av ändrad kommuntillhörighet.

Leveransfiler hanteras enligt nedan:

Borttagsfiler innehåller objektidentitet/er för de markreglerande bestämmelser som inte längre ska tillhandahållas. Du ska ta bort objektet inklusive all tillhörande information.

Förändringsfiler innehåller endast förändrade informationsdelmängder för respektive markreglerande bestämmelse.

Du ska arbeta enligt principen "ta bort - lägg till". När en informationsdelmängd har förändrats tar du först bort informationen och därefter lägger du in den förändrade informationen.

Om samma utbytesobjekt har förändrats flera gånger så innehåller förändringsuttaget endast en förekomst, den senaste (gällande) versionen, av utbytesobjektet. Det kan hända att ett utbytesobjekt tillhandahålls trots att objektversionen förblir oförändrad. Detta kan bero på att relationer eller angränsande utbytesobjekt har förändrats.