Åtkomst och leverans - Adress och byggnad

Beställa

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Du kan använda länken Beställ geodataprodukt i menyn till höger. 

För beställningar av typen abonnemang rekommenderas att du hämtar förändringsuttag så ofta som möjligt (minst 1 gång/vecka).

Du kan inte ändra en beställning av typen abonnemang. I stället behöver du göra en ny beställning om du vill ändra ditt beståndsurval eller informationsurval.

Läs mer om produktens tillhandahållande och hur du gör en beställning.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig åt beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor och avgifter.

Du kan beräkna avgiften för din beställning via länken Beställ geodataprodukt i menyn till höger.

Val vid beställning

Beståndsurval

Vid beställning gör du ett beståndsurval. 

Belagenhetsadress (se ITM) håller samman och grupperar de olika informationsdelmängderna (Basinformation och Berörkrets) för en belägenhetsadress i fastighetsregistret. Belägenhetsadress levereras utifrån fastighetens eller samfällighetens (registerenhetens) kommuntillhörighet och enbart för levande registerenheter.

Byggnad (se ITM) håller samman och grupperar de olika informationsdelmängderna (Basinformation, Berörkrets och Geometri) för en byggnad i fastighetsregistret. Byggnad levereras utifrån fastighetens eller samfällighetens (registerenhetens) kommuntillhörighet endast via relationen "ligger på" (se i klassen Byggnad, attributet LiggerPa: RegisterenhetsreferensProperty) och enbart för levande registerenheter. 

Informationsurval

Vid beställning gör du ett urval av informationsmängder och informationsdelmängder. Det finns två informationsmängder att välja på:

 • Belägenhetsadress
 • Byggnad

Informationsmängderna kan beställas oberoende av varandra.

Informationsmängden Belägenhetsadress är uppdelad i informationsdelmängderna Basinformation och Berörkrets. För att kunna beställa Berörkrets måste även Basinformation beställas.

Informationsmängden Byggnad är uppdelad i informationsdelmängderna Basinformation, Berörkrets och Geometri. För att kunna beställa Berörkrets måste även Basinformation beställas.

Koordinatsystem

När du beställer fastighetsinformation som innehåller koordinatsatta punkter eller geometrier kan du välja enligt vilket koordinatsystem du vill ha leveransen. Om din beställning innehåller flera informationstyper levereras samtliga leveransfiler innehållande koordinatsatta punkter eller geometrier enligt samma koordinatsystem.

Valbara koordinatsystem

 • SWEREF 99 TM (EPSG 3006)
 • SWEREF 99 lokala zoner:
  • SWEREF 99 1200 (EPSG 3007)
  • SWEREF 99 1330 (EPSG 3008)
  • SWEREF 99 1415 (EPSG 3012)
  • SWEREF 99 1500 (EPSG 3009)
  • SWEREF 99 1545 (EPSG 3013)
  • SWEREF 99 1630 (EPSG 3010)
  • SWEREF 99 1715 (EPSG 3014)
  • SWEREF 99 1800 (EPSG 3011)
  • SWEREF 99 1845 (EPSG 3015)
  • SWEREF 99 2015 (EPSG 3016)
  • SWEREF 99 2145 (EPSG 3017)
  • SWEREF 99 2315 (EPSG 3018)

Leveransens innehåll

Leveransen följer standardformaten XML och GML.

XML-schema för bas- och förändringuttag: belagenhetsadress-4.2.0 och byggnad-3.0.0

XML-scheman för borttags- respektive metadatafiler: borttag-2.0.0.xsd och metadata-2.0.0.xsd.

De senaste leveransfilerna sparas i 30 dagar efter att de skapats.

Leverans

Paketering

För varje beställning levereras en komprimerad ZIP-fil där filens namn består av ett unikt identitet dvs. UUID för OrderID.

I ZIP-filen hittar du mapp med namnet för varje informationstyp.

I varje mapp finns det en komprimerad ZIP-fil för varje beställd informationsmängd och en metadatafil, oavsett beståndsurval.

ZIP-fil för varje informationsmängd

I ZIP-filen hittar du XML-filer för vald informationsmängd. Informationen levereras för de belägenhetsadresser och byggnader som ingår i beståndsurvalet. En XML-fil innehåller max 50 000 objekt. Vid fler objekt än så skapas ytterligare filer.

För förändringsuttag, inom beställningstypen abonnemang, levereras även minst en borttagsfil per informationsmängd i leveransen. Borttags- och förändringsfiler levereras oavsett om några förändringar har skett.

belägenhetsadress_metadata.xml

belagenhetsadress.zip

belagenhetsadress_1.xml

belagenhetsadress_2.xml m.fl.

belagenhetsadress_borttag.xml

byggnad_metadata.xml

byggnad.zip

byggnad_1.xml

byggnad_2.xml m.fl.

byggnad_borttag.xml

Metadatafil

I metadatafilen för både basuttag och förändringsuttag hittar du följande information:

 • unik identitet för hela uttaget
 • tidpunkt när informationsmängden blev färdigproducerad
 • totalt antal belägenhetsadresser och byggnader
 • filstorlek i bytes
 • kod för koordinatsystem
 • informationstyp
 • information: informationsmängder och delmängder
 • urvalstyp: kommunkod, registerenhet
 • listreferens vid urvalstyp
 • uttagstyp (basuttag eller förändringsuttag)
 • lista över producerade filer för informationsmängden med filnamn och antal belägenhetsadress och byggnader per fil

Hantering av abonnemang

Det första uttaget som levereras vid beställning av produkten Fastighetsinformation Nedladdning, beställningstyp abonnemang, är ett basuttag. Efterföljande uttag är förändringsuttag. Endast den senaste leveransen kan hämtas. Inom informationstypen levereras de förändrade objekt som ska tillhandahållas utifrån de informationsmängder respektive delmängder som ingår i beställningen.

I förändringsuttag levereras förändringsfiler och borttagsfiler.

Innehåll i förändringsfiler:

 • Belägenhetsadresser och byggnader som har förändrats.
 • Belägenhetsadresser och byggnader som har tillkommit i urvalet.

Innehåll i borttagsfiler:

 • Belägenhetsadresser och byggnader som har lämnat urvalet på grund av att fastighet eller samfällighet har bytt kommuntillhörighet.
 • Belägenhetsadresser och byggnader som har avregistrerats (objektsstatus avregistrerad).

Leveransfiler hanteras enligt nedan:

Borttagsfiler innehåller objektidentiteter för de belägenhetsadresser eller byggnader som inte längre ska tillhandahållas. Du ska ta bort objekten inklusive all tillhörande information.

Förändringsfiler innehåller endast information om ändrade belägenhetsadresser eller byggnader.

Du ska arbeta enligt principen "ta bort - lägg till". När en informationsmängd har förändrats tar du först bort informationen och därefter lägger du in den förändrade informationen.

Om samma utbytesobjekt har förändrats flera gånger så innehåller förändringsuttaget endast en förekomst, den senaste (gällande) versionen, av utbytesobjektet. Det kan hända att ett utbytesobjekt tillhandahålls trots att objektversionen förblir oförändrad. Detta kan bero på att relationer eller angränsande utbytesobjekt har förändrats.