Åtkomst och leverans - Inskrivning

Beställa

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Du kan använda länken Beställ geodataprodukt i menyn till höger. 

För beställningar av typen abonnemang rekommenderas att du hämtar förändringsuttag så ofta som möjligt (minst 1 gång/vecka).

Du kan inte ändra en beställning av typen abonnemang. I stället behöver du göra en ny beställning om du vill ändra ditt beståndsurval eller informationsurval.

Läs mer om produktens tillhandahållande och hur du gör en beställning.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig åt beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor och avgifter.

Du kan beräkna avgiften för din beställning via länken Beställ geodataprodukt i menyn till höger.

Val vid beställning 

Beståndsurval

Vid beställning gör du ett beståndsurval. I dagsläget går det endast att göra ett geografiskt urval, län/kommuner.

En referens till fastighet både inom och utanför geografiska urvalet utgörs endast av objektidentitet.

Inskrivningsinformation (se ITM) håller samman och grupperar de olika informationsmängderna (Inskrivningsfastighet, Inskrivet ägande, Avtalsrättighet, Inteckning, Anteckning och Tomträttsupplåtelse) för en fastighet i fastighetsregistret. Inskrivningsinformation levereras utifrån fastighetens kommuntillhörighet och enbart för levande fastigheter.

Informationsurval

Vid beställning gör du ett urval av informationsmängder och informationsdelmängder. Det finns sex informationsmängder att välja på:

 • Inskrivningsfastighet
 • Inskrivet ägande
 • Avtalsrättighet
 • Inteckning
 • Anteckning
 • Tomträttsupplåtelse

Informationsmängden Inskrivet ägande är uppdelad i delmängderna Ägare - Aktuella, Ägare - Alla och Förvärv. Det är inte möjligt att beställa både Ägare - Aktuella och Ägare - Alla i samma beställning.

För att kunna beställa delmängden Förvärv måste du beställa antingen delmängden Ägare - Aktuella eller Ägare - Alla. Beställer du Ägare - Aktuella levereras information om de aktuella ägarnas förvärv i delmängden Förvärv. Beställer du Ägare - Alla levereras fullständig historik för aktuella ägares och tidigare ägarnas förvärv i delmängden Förvärv.

Du måste välja om personnummer ska levereras eller inte. Organisationsnummer kommer alltid med i leveransen. Attributet annatID (UtlandskAgare) kommer inte med när ”utan personnummer” valts. Detta eftersom det är svårt att skilja på om annatID hör till en utländsk person eller organisation.

Inteckning kan du endast beställa för eget fastighetsbestånd och efter särskild juridisk prövning.

Vid ändamål direktmarknadsföring kan du inte beställa informationsdelmängden Ägare - Alla.

Leveransens innehåll

Leveransen följer standardformaten XML.

XML-schema för bas- och förändringuttag hittar du här: inskrivning-3.0.0.xsd.

XML-scheman för borttags- respektive metadatafiler: borttag-2.0.0.xsd och metadata-2.0.0.xsd.

De senaste leveransfilerna sparas i 30 dagar efter att de skapats.

Leverans

Paketering

För varje beställning levereras en komprimerad ZIP-fil där filens namn består av ett unikt identitet dvs. UUID för OrderID.

I ZIP-filen hittar du mapp med namnet för varje informationstyp.

I varje mapp finns det en komprimerad ZIP-fil för varje beställd informationsmängd och en metadatafil, oavsett beståndsurval.

ZIP-fil för varje informationsmängd

I ZIP-filen hittar du XML-filer för vald informationsmängd. Informationen levereras för de inskrivningsfastigheter (fastigheter) som ingår i beståndsurvalet. En XML-fil innehåller max 50 000 objekt. Vid fler objekt än så skapas ytterligare filer.

För förändringsuttag, inom beställningstypen abonnemang, levereras minst en borttagsfil per informationsmängd i leveransen. Borttags- och förändringsfiler levereras oavsett om några förändringar har skett.

anteckning_metadata.xml

anteckning.zip:

anteckning_1.xml

anteckning_2.xml m.fl.

anteckning_borttag.xml

avtalsrattighet_metadata.xml

avtalsrattighet.zip:

avtalsrattighet_1.xml

avtalsrattighet_2.xml m.fl.

avtalsrattighet_borttag.xml

inskrivet_agande_metadata.xml

inskrivet_agande.zip:

inskrivet_agande_1.xml

inskrivet_agande_2.xml m.fl.

inskrivet_agande_borttag.xml

folkbokford_person_organisation_metadata.xml

folkbokford_person_organisation.zip:

folkbokford_person_organisation.xml

inskrivningsfastighet_metadata.xml

inskrivningsfastighet.zip:

inskrivningsfastighet_1.xml

inskrivningsfastighet_2.xml m.fl.

inskrivningsfastighet_borttag.xml

inteckning_metadata.xml

inteckning.zip:

inteckning_1.xml

inteckning_2.xml m.fl.

inteckning_borttag.xml

tomtrattsupplatelse_metadata.xml

tomtrattsupplatelse.zip:

tomtrattsupplatelse_1.xml

tomtrattsupplatelse_2.xml m.fl.

tomtrattsupplatelse_borttag.xml

Metadatafil

I metadatafilen för basuttag och förändringsuttag hittar du följande information:

 • unik identitet för hela uttaget
 • tidpunkt när informationsmängden blev färdigproducerad
 • totalt antal inskrivningsfastigheter (fastigheter), folkbokförda personer och organisationer
 • filstorlek i bytes
 • informationstyp
 • information: informationsmängder och delmängder
 • urvalstyp: kommunkod, registerenhet
 • listreferens vid urvalstyp
 • uttagstyp (basuttag eller förändringsuttag)
 • personinformation direktmarknadsföring vid direktmarknadsföring
 • personinformation exkludera personnummer vid leverans utan personnummer
 • lista över producerade filer för informationsmängden med filnamn och antal inskrivningsfastigheter (fastigheter), folkbokförda personer och organisationer per fil

Hantering av abonnemang

Det första uttaget som levereras vid beställning av produkten Fastighetsinformation Nedladdning, beställningstyp abonnemang, är ett basuttag. Efterföljande uttag är förändringsuttag. Endast den senaste leveransen kan hämtas. Inom informationstypen levereras de förändrade objekt som ska tillhandahållas utifrån de informationsmängder respektive delmängder som ingår i beställningen.

I förändringsuttag levereras förändringsfiler och borttagsfiler.

Innehåll i förändringsfiler:

 • Inskrivningsfastigheter som har förändrats.
 • Inskrivningsfastigheter som har tillkommit i urvalet.

Innehåll i borttagsfiler:

 • Inskrivningsfastigheter som har lämnat urvalet på grund av att fastighet har bytt kommuntillhörighet eller har blivit avregistrerad.

Leveransfiler hanteras enligt nedan:

Borttagsfiler innehåller objektidentiteter för de inskrivningsfastigheter som inte längre ska tillhandahållas.  Du ska ta bort objektet inklusive all tillhörande inskrivningsinformation.

Förändringsfiler innehåller endast förändrade informationsmängder för inskrivningsfastigheter.

Du ska arbeta enligt principen "ta bort - lägg till". När en informationsmängd har förändrats tar du först bort informationen och därefter lägger du in den förändrade informationen.

Se undantag för Inskrivet ägande avseende Folkbokförd person och organisation för hantering av borttagsfiler och förändringsfiler.

Om samma utbytesobjekt har förändrats flera gånger så innehåller förändringsuttaget endast en förekomst, den senaste (gällande) versionen, av utbytesobjektet. Det kan hända att ett utbytesobjekt tillhandahålls trots att objektversionen förblir oförändrad. Detta kan bero på att relationer eller angränsande utbytesobjekt har förändrats.

Inskrivet ägande och Folkbokförd person och organisation

Folkbokförda personer och organisationer tillhandahålls i en egen fil i samband med leverans av informationsmängden Inskrivet ägande. Informationen från Skatteverket om folkbokförda personer och organisationer ska tas bort från databasen om det inte finns något ägande kopplat till personen eller organisationen. Då den här informationen aldrig ingår i någon borttagsfil måste du, efter att förändringsuttag hanterats enligt ovan, kontrollera att det inte finns några folkbokförda personer eller organisationer som saknar koppling till inskriven person (Inskrivet ägande). Finns det sådana fall så ska personerna eller organisationerna tas bort.

Skyddad personuppgift

 • När en inskriven person får folkbokföringssekretess så levereras en förändring på fastigheten i Inskrivet ägande, Ägare - Alla eller Ägare - Aktuella. Personnummer och namn har raderats från InskrivenPerson och folkbokförd person ska tas bort från databasen. Uppgiften SKYDDAD PERSONUPPGIFT ersätter efternamn i objektet Ägare.
 • När folkbokföringssekretess upphör för en inskriven person så levereras en förändring på fastigheten i Inskrivet ägande, Ägare - Alla eller Ägare - Aktuella. Personnummer och namn levereras i InskrivenPerson och folkbokförd person ingår i leveransen.